Links

Regulamin

Regulamin

§ 1 Wstęp

 1. 1.
  Regulamin (zdefiniowany poniżej - określa warunki zawarcia Umowy przez PushPushGo sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ostatnia 1C 31-444 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000688693 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, nr NIP: 6751601766, nr REGON: 367877285 (zwany dalej "Usługodawcą - na rzecz Klientów (zdefiniowanych poniżej).
 2. 2.
  Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy

§ 2 Definicje

Definicje pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie Strony nadały im poniżej:
Cennik - oznacza zestawienie jednostkowych Wynagrodzeń dostępne na podstronie Serwisu https://pushpushgo.com/pl/pages/cennik/lite,
Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,
Formularz Rejestracji - oznacza formularz, który wypełnia Klient w celu zawarcia Umowy,
Integracja - oznacza działanie Klienta polegające na dodaniu Kodu Integracyjnego do kodu źródłowego Strony, co umożliwi Klientowi prowadzenie Kampanii za pośrednictwem Serwisu,
Kampania – oznacza prowadzenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu masowej wysyłki Powiadomień o treści ustalonej przez Klienta, pojawiających się na urządzeniu końcowym Subskrybenta (np, telefonie, tablecie, komputerze),
Kod Identyfikacyjny - oznacza ciąg znaków wygenerowany przez Serwis, który Klient dodaje do kodu źródłowego Strony, umożliwiający Klientowi identyfikację Subskrybentów,
Kod Integracyjny - oznacza ciąg znaków wygenerowany przez Serwis, który Klient dodaje do kodu źródłowego Strony, aby dokonać Integracji,
Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza dane teleadresowe Usługodawcy, przy użyciu których Klient może skontaktować się z Usługodawcą od poniedziałku do piątku tj.:
 • adres korespondencyjny: ul.Ostatnia 1C / B12, 31-444 Kraków
 • adres e-mail: [email protected]
 • nr tel.: +48 12 312 5213
Konto – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Serwisu, za pośrednictwem którego Klient korzysta z funkcjonalności Serwisu,
Klient - oznacza osobę fizyczną, w tym Konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, korzystającą z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,
Okres Testowy - oznacza początkowy okres obowiązywania Umowy,
Okres Odpłatny - oznacza dalszy okres obowiązywania Umowy po upływie Okresu Testowego do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
Okres Rozliczeniowy - oznacza okres czasu określony w Cenniku, za który Usługodawca nalicza cyklicznie Wynagrodzenie w Planie Subskrypcji,
Potwierdzenie Konta – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Użytkownikowi przez Usługodawcę po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji,
Plan - oznacza jeden z planów, w ramach których Klient w Okresie Odpłatnym jest uprawniony do korzystania z Serwisu, szczegółowo opisany na podstronie Serwisu https://pushpushgo.com/pl/pages/cennik/lite
Powiadomienie - oznacza jednostkową wiadomość web push w postaci wiadomości sformułowanej przez Klienta, która zostanie wyświetlona na urządzeniu końcowym Subskrybenta
Raport - oznacza funkcjonalność Serwisu umożliwiającą Klientowi monitoring przebiegu i efektywności Kampanii,
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,
Plan Subskrypcji – oznacza Plan, w ramach którego Klient opłaca z góry wybrany pakiet zawierający daną liczbę dostępnych funkcjonalności i może korzystać z Konta do czasu zakończenia Okresu Rozliczeniowego.
Rejestracja - oznacza oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Rejestracji odnośnie zawarcia Umowy
Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem https://app.pushpushgo.com za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Klientem Umowę,
Strona - oznacza stronę www Klienta, w stosunku do której Klient dokonał Integracji oraz za pośrednictwem której Subskrybenci dokonują zapisu,
Subskrybent - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną dokonującą zapisu na Stronie,
Treści - oznacza wszelkie treści, w tym informacje, zdjęcia, opisy, grafiki zamieszczone przez Klienta na Koncie, których część będzie stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również znaki towarowe i wzory przemysłowe,
Umowa - oznacza umowę o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu,
Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu polegające na prowadzeniu na rzecz Klienta Konta oraz udostępnieniu Klientowi funkcjonalności Serwisu, umożliwiających w szczególności prowadzenie Kampanii,
Użytkownik – osoba fizyczna, tj. pracownik Klienta lub osoba z którą Klienta łączy umowa cywilnoprawna, której Klient przyznał uprawnienie do korzystania z Usługi w jego imieniu i w zakresie przez niego określonym.
Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy od Klienta na podstawie Umowy.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. 1.
  Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. 2.
  Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Serwisu określonej w § 2 ust. 16 Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie html za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, jak również zostanie doręczony Klientowi w formacie pdf wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia Konta.
 3. 3.
  Serwis zapewnia narzędzia umożliwiające prowadzenie Kampanii, podgląd Subskrybentów wyświetlających stronę internetową Użytkownika, a także zarządzanie Kontem i Profilem Użytkownika.
 4. 4.
  Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Serwisu.
 5. 5.
  Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Klientów na podstawie Umowy za Wynagrodzeniem.
 6. 6.
  Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia ze strony Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny - lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.), dostępu do Internetu, posiadania przeglądarki internetowej Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików "Cookies" oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej, aktywnej skrzynki e-mail,
 7. 7.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
 8. 8.
  Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w ust. 6 powyżej może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Klienta
 9. 9.
  Klienta obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
  • dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
  • naruszających prawa, w tym prawa autorskie i dobra osób trzecich,
  • niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej,
  • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
  • propagujących pornografię lub przemoc,
  • przesyłania spamu w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • korzystania z Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy.
 10. 10.
  W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości od innego Klienta lub osoby trzeciej o charakterze danych przesyłanych lub przechowywanych w Serwisie naruszających postanowienia ust. 9 powyżej lub związanej z nimi działalności, a także naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta, Usługodawca niezwłocznie odpowiednio uniemożliwi dostęp do powołanych danych lub podejmie działania zmierzające do usunięcia naruszeń.
 11. 11.
  Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 12. 12.
  Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 13. 13.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Serwisu do 24 godzin, o której Klienci zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Serwisie.
 14. 14.
  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu.

§ 4 Umowa

 1. 1.
  Klient może dokonać Rejestracji i korzystać z Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. 2.
  Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 3. 3.
  Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika Formularza Rejestracji, wybór jednego z Planów Subskrypcji oraz akceptacja Regulaminu i aktywacja przycisku "Stwórz konto"- pod Formularzem Rejestracji.
 4. 4.
  Po aktywacji przycisku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e-mail link aktywacyjny umożliwiający aktywację i Potwierdzenie Konta.
 5. 5.
  Z chwilą dokonania Rejestracji czyli począwszy od daty aktywacji przycisku "Stwórz konto" pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa.
 6. 6.
  Po aktywacji Konta, Klient uzyskuje dostęp do Serwisu, jednakże prowadzenie Kampanii możliwe jest po uzupełnieniu przez Klienta danych do płatności (faktura + karta)
 7. 7.
  W czasie Okresu Testowego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Klienta bezpłatnie. Po upływie Okresu Testowego z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Umowa wygaśnie, a Konto zostanie częściowo zablokowane przez Usługodawcę poprzez uniemożliwienie Klientowi prowadzenia Kampanii. W pozostałym zakresie Klient będzie posiadał dostęp do Konta.
 8. 8.
  W momencie zakładania konta, Klient będzie uprawniony do dokonania wyboru jednego z Planów Subskrypcji. Okresie Testowym oraz po upływie Okresu Testowego. Klient dokonuje wyboru Planu za pośrednictwem Konta poprzez aktywację ikony dedykowanej dla danego Planu znajdującej się w zakładce Płatności oraz aktywację przycisku “Wybieram plan". Z chwilą aktywacji przycisku “Wybieram plan" pomiędzy Klientem, a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na Okres Odpłatny, na czas nieokreślony, począwszy od daty aktywacji przycisku “Wybieram plan" do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 9. 9.
  Jeżeli Klient w Okresie Testowym lub po upływie Okresu Testowego usunie dane karty płatniczej, Klient będzie miał dostęp do Konta, ale nie będzie mógł prowadzić Kampanii.
 10. 10.
  Klient zobowiązany jest do cyklicznej wypłaty Wynagrodzenia z góry w dniu rozpoczęcia każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego w trakcie obowiązywania Umowy.
 11. 11.
  Jeżeli Klient usunie dane karty płatniczej w trakcie trwania Okresu odpłatnego, ma ona dostęp do Konta i możliwość prowadzenia Kampanii do końca Okresu Rozliczeniowego.Usługodawca niezwłocznie po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym usunięto dane do płatności uniemożliwi wysyłanie Kampanii.
 12. 12.
  Klient jest uprawniony do zmiany Planu Subskrypcji w okresie Testowym oraz w Okresie Odpłatnym.
 13. 13.
  W przypadku zmiany Planu Subskrypcji, z którego korzysta Klient, Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia funkcjonalności Serwisu dostępnych w wybranym Planie Subskrypcji od momentu rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego, a Klient zostanie obciążony właściwą dla danego Planu Subskrypcji kwotą pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego
 14. 14.
  Każda ze Stron jest uprawniona zarówno w Okresie Testowym, jak i w Okresie Odpłatnym do wypowiedzenia Umowy ze Skutkiem natychmiastowym.
 15. 15.
  Przy zawarciu Umowy Klient podaje login i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków.
 16. 16.
  Klient nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła osobie trzeciej.

§ 5 Usługi

 1. 1.
  Na podstawie Umowy Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta za Wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 6 Regulaminu, następujące Usługi: prowadzenia Kampanii, identyfikację Subskrybentów, monitoring efektywności Kampanii w postaci Raporu.
 2. 2.
  Aby prowadzić Kampanie Klient jest zobowiązany po założeniu Konta do dokonania Integracji.
 3. 3.
  Klient dokonuje Integracji poprzez dodanie Kodu Integracyjnego do kodu źródłowego Strony. Klient może w każdej chwili usunąć Kod Integracyjny z kodu źródłowego Strony, jednakże wówczas nie będzie możliwe prowadzenie Kampanii. Odwrócenie procesu integracji może również nastąpić przy użyciu przeglądarki, z której korzysta poprzez aktywację przycisku “wyłącz integrację".
 4. 4.
  Powiadomienia są redagowane przez Klienta. Pojedyncze powiadomienie może składać się z 30 znaków ze spacjami odnośnie tytułu powiadomienia oraz 40 znaków ze spacjami odnośnie treści Powiadomienia. W treści Powiadomienia Klient może dodać również plik graficzny, co nie ma wpływu na ilość znaków, jaką Klient może zamieścić w Powiadomieniu.
 5. 5.
  W celu identyfikacji Subskrybentów Klient jest zobowiązany dodać Kod Identyfikacyjny do kodu źródłowego Strony. Klient jest uprawniony w każdej chwili do usunięcia kodu Identyfikacyjnego z kodu źródłowego Strony, jednakże wówczas identyfikacja Subskrybentów nie będzie możliwa.
 6. 6.
  Klient ma możliwość monitoringu efektywności Kampanii za pośrednictwem Raportów. Raport zawiera informacje odnośnie aktywności Subskrybentów w okresie 24 godzin od momentu wysłania Kampanii.
 7. 7.
  W okresie obowiązywania Umowy Klient posiada dostęp do archiwalnych Raportów w zakładce “Kampanie".

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. 1.
  Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. 2.
  W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Klient pokryje uzasadnione i udokumentowane szkody Usługodawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z takim korzystaniem przez Klienta z Serwisu, jak również wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z dochodzeniem przez Usługodawcę lub osoby trzecie roszczeń z tego tytułu (w tym koszty sądowe, koszty pomocy prawnej i ekspertów).
 3. 3.
  W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Klient stawi się przed właściwym sądem lub organem na żądanie Usługodawcy lub osoby trzeciej.
 4. 4.
  Klient poinformuje niezwłocznie Usługodawcę o problemach z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. 5.
  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub prawa przez Klienta Usługodawca jest uprawniony według swojego uznania do:
  • wysłania ostrzeżenia
  • rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunięcia Konta.
 6. 6.
  Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do Treści lub jest uprawniony do korzystania z Treści na innej podstawie prawnej oraz, że Treści nie naruszają i nie będą naruszać w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.
 7. 7.
  Klient ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związane z wykorzystaniem Treści.

§ 7 Wynagrodzenie i płatności

 1. 1.
  Wynagrodzenie, należne Usługodawcy od Klienta jest wyrażone w walucie polskiej (PLN), EUR i USD.
 2. 2.
  Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia określonego w Cenniku jako Wynagrodzenie netto plus należny podatek VAT.
 3. 3.
  Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia określonego w Cenniku jako Wynagrodzenie brutto, które zawiera wszystkie należne podatki.
 4. 4.
  Klient może dokonać zapłaty Wynagrodzenia wyłącznie poprzez płatności on line, które są obsługiwane przez spółkę Stripe Inc. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 5. 5.
  Wpłaty online dokonywane przez system Stripe księgowane są przez Usługodawcę w czasie rzeczywistym.
 6. 6.
  W Planie Subskrypcji w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego Klient zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia za dany Okres Rozliczeniowy, a Usługodawca udostępni Klientowi fakturę VAT za dany Okres Rozliczeniowy za pośrednictwem Konta oraz wyśle ją na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji. Do czasu zapłaty Wynagrodzenia za dany Okres Rozliczeniowy Klient będzie posiadać dostęp do Konta, nie będzie jednak uprawniony do prowadzenia Kampanii.
 7. 7.
  Usługodawca podejmie trzy próby pobrania należnego Wynagrodzenia poprzez obciążenie Karty płatniczej Klienta. W przypadku trzech nieudanych prób pobrania należności Konto Klienta zostanie zablokowane.
 8. 8.
  Usługodawca po otrzymaniu zapłaty Wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 lub 7 udostępni Klientowi fakturę VAT a w przypadku Klientów będących konsumentami fakturę imienną za pośrednictwem Konta oraz wyśle ją na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

§ 8 Reklamacja

 1. 1.
  Reklamacja usług świadczonych przez Usługodawcę może zostać złożona przez Klienta przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. 2.
  Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Klienta.
 3. 3.
  Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadanie ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Klienta nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. 4.
  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. 1.
  Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.
 2. 2.
  Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 3. 3.
  Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 10 Odstąpienie

 1. 1.
  Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za usługę wykonaną do chwili odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. 2.
  Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest usunięcie poprzez Konto danych karty płatniczej.
 3. 3.
  Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty zawarcia Umowy.
 4. 4.
  Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. 5.
  Usługodawca nie ma obowiązku zwracania Klientowi dokonanych przez niego płatności bez względu na stopień wykorzystania przez niego funkcjonalności Serwisu w danym Okresie Rozliczeniowym.
 6. 6.
  W przypadku usunięcia danych karty płatniczej w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, Klient ma prawo do korzystania z Serwisu i prowadzenia Kampanii do ostatniego dnia rozpoczętego Okresu Rozliczeniowego.

§ 11 Dane osobowe

 1. 1.
  Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. 2.
  Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. 3.
  Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Klientów oraz wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies znajdują się w polityce prywatności, zamieszczonej na podstronie Serwisu pod adresem https://pushpushgo.com/pl/pages/polityka-prywatnosci/

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. 1.
  Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Klienta, a Klient nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Klient jest uprawniony do poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub może się zwrócić do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 2. 2.
  Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajdują się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw konsumentów. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. 3.
  W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Klientem, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 4. 4.
  Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy lub Umowy o Świadczenie Usługi pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§ 13 Postanowienia Końcowe

 1. 1.
  W razie sprzeczności Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla Konsumenta a Usługodawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi.
 2. 2.
  Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 3. 3.
  Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać.
 4. 4.
  Klient akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. 5.
  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego.
 6. 6.
  Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.
Last modified 1yr ago